Üdvözöljük weboldalunkon és örömmel tölt el minket, hogy érdeklődik vállalatunk iránt. Személyes adatai védelmét fontosnak tartjuk. Ezért vevőink adatainak kezelése kizárólag a hatályos adatvédelmi előírások (ÁAVR) figyelembevételével történik.

Ezúton tájékoztatjuk arról, hogy mi történik az általuk gyűjtött és kezelt adatokkal, és hogy milyen biztonsági intézkedéseket teszünk.

Adatvédelmi irányelv

Az IHLE elkötelezte magát az IHLE weboldalak látogatói és felhasználói személyes adatainak védelme mellett.   

A jelen dokumentum leírja az IHLE által begyűjtött személyes adatok kezelését, valamint azokat a célokat, amelyekre ezeket az adatokat használják, és azokat a személyeket, akik számára ezeket az adatokat begyűjtik.   

Viszont minden IHLE-honlapnak megvan a konkrét célja és individuális jellemzője. Amennyiben egy bizonyos IHLE honlap ezt kiegészítően személyes adatokat gyűjtene be, erről az adott honlapon értesítjük Önt.

Adatvédelmi nyilatkozat

Mi, az IHLE tires GmbH, továbbiakban röviden „IHLE“, az Ön személyes adatait abban az esetben gyűjtjük és kezeljük, ha Ön ezeket az adatokat a rendelkezésünkre bocsátja (pl. a weboldalunkon történő regisztrációval, kapcsolatfelvétellel, felmérésekkel, stb.) és mi az Ön hozzájárulása vagy egy törvényi előírás alapján jogosultak vagyunk azok gyűjtésére, felhasználására és kezelésére.

Amennyiben más vállalatoktól Önre vonatkozó személyes adatokat kapunk, Ön erről a lehető leghamarabb, legkésőbb az adatok kézhezvétele időpontjában értesítést kap. Ezen adatok tárolása és kezelése szintén csak a törvényi előírások alapján történik.

A jelen adatvédelmi nyilatkozat érvényessége

Ez az oldal tájékoztatja Önt az adatvédelmi szabályokról, ahogyan azokat a honlapunk minden felkeresésekor használjuk. Ezen túlmenően felvilágosítással szolgál a különböző sütikre vonatkozó szükséges és opcionális hozzájárulásokról. A "Sütikre vonatkozó beállítások" gombbal bármikor megtekintheti és megváltoztathatja a hozzájárulásokat.

Hozzájárulás jelen adatvédelmi nyilatkozathoz

Ennek a weboldalnak a használatával hozzájárulását adja ehhez az adatvédelmi nyilatkozathoz. Amennyiben nem járul hozzá jelen adatvédelmi nyilatkozat rendelkezéseihez, kérjük, ne használja ezt a weboldalt és ne adjon meg olyan adatokat, amelyek segítségével személye beazonosítható lenne.

Személyes adatok gyűjtése és kezelése

Személyes adatnak minősül minden olyan információ, amely egy beazonosított vagy beazonosítható természetes személyre (továbbiakban "érintett személy") vonatkozik.

Az IHLE weboldalakat alapvetően úgy is meg tudja látogatni, hogy nem kell közölnie személyes adatait.

Ha IHLE személyes adatokat gyűjt Öntől, IHLE Önt, mint érintett személyt legkésőbb a gyűjtés időpontjában és minden esetben a meghatározott célok keretén belül történő felhasználás előtt tájékoztatja.

IHLE kötelezettséget vállal arra, hogy csak olyan személyes adatokat kezel, amelyek a gyűjtésük céljára vonatkoztatva méltányosak, lényegesek és arányosak. IHLE minden szükséges intézkedést megtesz annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok kezelése és szükség esetén aktualizálása helyesen történjen.

Az alábbi személyes adatokat gyűjtjük és kezeljük:

Név, utónév, cég, cím, telefonszám, faxszám, nem, e-mail cím, adószám / közösségi adóazonosító szám, jelszó.

A fent nevezett személyes adatokat az alábbi célokból kezeljük:

 • A termékekkel, szolgáltatásokkal és projektekkel kapcsolatos, Önnel folytatott kommunikáció céljából, pl. megkeresései feldolgozása érdekében;
 • a köztünk és Ön közötti (szerződéses) üzleti kapcsolat tervezéséhez, megvalósításához és gondozásához, pl. a termékek és szolgáltatások rendeléseinek feldolgozásához, fizetések beszedéséhez, könyvelési, elszámolási célokhoz, és követelések beszedéséhez, valamint szállítások, karbantartási tevékenységek vagy javítások elvégzéséhez;
 • egyéni ajánlatok vagy árkalkulációk elkészítéséhez
 • a vevők körében végzett felmérések végzéséhez, marketingkampányokhoz, piaci elemzésekhez, nyereményjátékokhoz vagy hasonló akciókhoz és eseményekhez;
 • hírlevél és új termékekre vonatkozó reklám küldéséhez
 • termékeink és szolgáltatásaink, valamint weboldalainknak biztonságának fenntartásához és védelméhez a biztonsági kockázatok, csalárd cselekmények vagy egyéb bűnözési vagy károkozási szándékkal tett cselekedetek elkerülése és felfedése révén;
 • a jogi követelmények (pl. adójogban és kereskedelmi jogban meghatározott megőrzési kötelezettségek) ill. a Compliance Screening elvégzése céljából fennálló követelmények betartásához (a gazdasági bűnözés vagy a pénzmosás megelőzése érdekében)
 • bonitásvizsgálatok, követelésmenedzsment és áruhitelbiztosítás céljából

A személyes adatok kezelése a fent nevezett célok eléréséhez, és az Önnel folytatott (szerződéses) üzleti kapcsolat működtetéséhez szükséges. Az adatok kezelésének jogalapját - kifejezett eltérő adat hiányában - az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) (b) és (f), vagy az Ön által az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) (a) szerint nyomatékkal megadott hozzájárulás képezi.

Amennyiben a fenti adatok további feldolgozása az eredeti gyűjtési céltól eltérően kell történjen, Ön erről a további feldolgozás előtt értesítést kap. Így lehetősége van arra, hogy ellent mondjon adatai egyéb célú feldolgozásának.

A gyűjtött adatok IHLE Internet-oldalain történő felhasználása

Személyes adatai IHLE általi felhasználása kizárólag a gyűjtésnek megfelelő célokra történik.

Az IHLE például az alábbi célokkal kérhet Öntől személyes adatokat:

 • az Ön termékekről és szolgáltatásokról történő tájékoztatása céljából;
 • az Ön tranzakcióinak elvégzéséhez és követéséhez;
 • annak engedélyezéséhez, hogy Ön használni tudja az Internet-oldalak interaktív funkcióit; és
 • az Önnel folytatott kommunikációhoz és üzleti kapcsolat felépítéséhez.

Az IHLE nem jogosult arra, hogy az Ön személyes adatait az Ön előzetes hozzájárulása nélkül marketing célokra felhasználja. 

Személyes adatok továbbítása

Az Ön személyes adatait kizárólag egy meghatározott személyi kör kapja meg, aki azokat a meghatározott célokból dolgozza fel. 

IHLE az Ön személyes adatait megoszthatja azokkal a beszállítókkal vagy a szolgáltatókkal, akiket IHLE az Ön megkeresésének a feldolgozásához igénybe vesz. Ezek a beszállítók és szolgáltatók szerződéses kötelezettséget vállaltak a megkapott személyes adatok bizalmas kezelésére és az Ön személyes adatait csak a kért szolgáltatások nyújtásának céljára használják fel.

Az IHLE az Ön hozzájárulása nélkül nem jogosult az Ön személyes adatainak harmadik felek felé történő értékesítésére, bérbeadására vagy továbbítására, kivéve, ha mi törvényes okokból jogosultak és/vagy kötelesek vagyunk ezen adatok továbbítására. Ez az alkalmazandó jog betartását vagy az IHLE jogainak és tulajdonának védelmét szolgálja.

Személyes adatok tárolása

Amennyiben a gyűjtés során (pl. egy hozzájáruló nyilatkozat keretében) nem lett megadva kifejezett tárolási időtartam, a személyes adatokat töröljük, amennyiben a tárolás céljának teljesítéséhez már nincs rájuk szükség, kivéve, ha a törlést törvényes megőrzési kötelezettségek (pl. kereskedelmi és adójogban meghatározott megőrzési kötelezettségek) akadályozzák. 

Az adatok hozzáféréséhez, helyesbítéséhez, törléséhez és visszavonásához való jog

Kérésre, a hatályos jognak megfelelően, írásban tájékoztatjuk Önt arról hogy vállalatunknál tárolunk-e személyes adatokat és ha igen, melyeket. Ha vállalatunk adatbiztonságot és adathelyességet célzó fáradozásai ellenére hibás információkat tároltunk volna, azokat az Ön felhívására helyesbítjük.

Ön jogosult a személyes adatok vállalatunk általi feldolgozásának korlátozását kérni. Ezen kívül kérheti, hogy azokat az adatokat, amelyeket a vállalatunk rendelkezésére bocsátott, egy strukturált, szokványos és géppel olvasható formátumban megkapja. A személyes adatok vállalatunk által történő feldolgozásának szintén ellent mondhat.

Továbbá joga van személyes adatai törlését kérni, amennyiben ezt a törvényben előírt megőrzési kötelezettségek nem akadályozzák. Az adatokat akkor töröljük, ha arra a célra, amelyre gyűjtöttük és feldolgoztuk, már nincs rájuk szükség, ill. ha Ön visszavonja megadott hozzájárulását és adatai további feldolgozásának nincs egyéb jogalapja. Ezen kívül akkor töröljük ezeket az adatokat, ha a feldolgozásuk általunk nem ismert okoknál fogva jogellenes volt, ill. Ön a kezelés ellen tiltakozott és a feldolgozáshoz nem fűződnek felülrendelt jogos érdekek. Adatai törlésére abban az esetben is sor kerül, ha arra törvény kötelez minket. Vállalatunk műszaki intézkedéseket is tett annak érdekében, hogy adatai minden átvevőjét értesítsük az Ön törlésre ill. helyesbítésre vonatkozó kérelméről. Ez csak arra az esetre érvényes, ha ezeket az adatokat közzé ill. nyilvánossá tettük. Személyes adataihoz kapcsolódóan törlünk minden linket, másolatot és replikációt.

Amennyiben hozzájárult személyes adatai kezeléséhez, bármikor joga van hozzájárulása jövőre érvényes visszavonására. A hozzájárulás visszavonásával a múltban történt adatkezelés nem válik jogszerűtlenné.

Az adatok vállalatunknak történő továbbítása önkéntesen történik. Az adatok azonban szükségesek minden további szerződéskötéshez ill. megkeresései megválaszolásához. Ha adatait nem szeretné nekünk megadni, adott esetben nem köthető meg a szerződés, illetve megkeresését nem tudjuk megválaszolni. Az adatok megadására szükség van a szerződés megkötéséhez.

Vállalatunk adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei: 

dsb@ihle-tires.com

Postai úton:

IHLE tires GmbH

z.Hd. Datenschutzbeauftragter

Heinkelstr. 13

76461 Muggensturm

Joga van arra is, hogy az illetékes felügyeleti hatóságnál panaszt emeljen a vállalatunk általi adatkezelés ellen.  A vállalatunk tekintetében illetékes adatvédelmi hatóság: 

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz Baden-Württemberg Dr. Stefan Brink

Postfach 10 29 32

70025 Stuttgart

Tel.: +49 (0) 711/61 55 41 – 0

E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de Honlap: http://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de

Adatbiztonság

IHLE megtette a személyes adatai védelméhez, biztonságához és integritásához szükséges intézkedéseket. A személyes adatokhoz történő hozzáférés azokra a munkatársakra és szolgáltatókra korlátozott, akik az adatok bizalmas voltának betartására vonatkozóan oktatásban részesültek és szenzibilizáltak.

IHLE kereskedelmi Internet-oldalain a hatékony, jogilag biztonságos fizetési műveletek céljából banki információk is gyűjthetők. Ezek az intézkedések a bizalmas adatok gyűjtése és továbbítása során történő SSL-kódolásból állhatnak (annak érdekében, hogy az adatok harmadik felek számára olvashatatlanok legyenek). Ezeket az adatokat csak online-fizetésekhez használjuk és nem tároljuk.

IHLE biztosítja, hogy az Ön személyes adatait nem módosítják és nem semmisítik meg, valamint hogy illetéktelen harmadik felek azokhoz nem férhetnek hozzá.

Hírlevél és reklám

A vállalatunk hírlevelére való feliratkozás során az Ön által megadott adatokat kizárólag erre a célra használjuk fel.

A sikeres regisztrációhoz egy névre és egy érvényes e-mail cím szükséges. Annak ellenőrzése érdekében, hogy a feliratkozást valóban egy e-mail cím tulajdonosa végezte, a „double-opt-in“ eljárást alkalmazzuk. Ehhez protokolláljuk a hírlevélre való feliratkozást, a megerősítő e-mail küldését és az azzal kért válasz beérkezését. Az adatokat kizárólag a hírlevél küldése céljából használjuk fel és nem továbbítjuk harmadik feleknek.

Az adatai tárolásához és azok hírlevél küldése céljából történő felhasználásához adott hozzájárulást bármikor visszavonhatja. Minden hírlevélben találhat ehhez egy megfelelő linket. Ezen kívül vállalatunk honlapján is bármikor közvetlenül leiratkozhat vagy megfelelő kívánságát a jelen dokumentum végén megadott elérhetőségek útján is közölheti.

Amennyiben már nem szeretne az érdeklődési köreihez kapcsolódó reklámot kapni, bármikor díjmentesen és jövőre szóló hatállyal ellent mondhat. Ehhez elegendő, ha egy e-mailt küld info@ihle-tires.comcímre.

Protokolladatok

A vállalatunk honlapjához való hozzáférés során az Ön Internet-böngészője az alábbi adatokat (továbbiakban "protokolladatok") technikai okokból automatikusan továbbítja vállalatunk web-kiszolgálójára, amelyeket vállalatunk logfájlok formájában rögzít:

 • a hozzáférés napja, a hozzáférés időpontja, az utalást tartalmazó weboldal URL-e, a lehívott fájl, az átvitt adatmennyiség, a böngésző típusa és verziója, az operációs rendszer, az IP-cím, az Ön Internet-hozzáférést biztosító szolgáltatójának domain-neve

Ezek kizárólag olyan információk, amelyek nem engednek visszakövetkeztetéseket a természetes személyre. Ezek az információk műszaki okokból szükségesek, hogy az Ön által megjeleníteni kívánt weboldal-tartalmak korrekt módon jelenhessenek meg és az Internetes kínálatok használata során szükségszerűek. A protokollfájlok kiértékelése pusztán statisztikai célokból történik vállalatunk Internet-fellépésének és a mögöttes technika optimalizálásának céljából, ezt követően pedig törlésre kerülnek.

A protokolladatokat az egyéb, vállalatunk által a használat keretén belül gyűjtött adatoktól elkülönítve tároljuk.

Álnevesített felhasználói profilok

A reklám, a piackutatás és az igényeknek megfelelő kialakítás céljából vállalatunk a sütik és/vagy Javascript segítségével felhasználói adatokat gyűjt a webhely Ön általi használatáról és a hírlevélben található linkek használatáról. A felhasználói adatok gyűjtése és a felhasználói profil létrehozása álnevesítve történik egy süti-ID alkalmazásával.

Vállalatunk ezeket a felhasználói profilokat kizárólag álnevesített formában hozza létre és tárolja. A személyes adataival történő összekapcsolásra nem kerül sor.

A felhasználói adatok rögzítéséhez és a felhasználói profilok létrehozásához vállalatunk a Google Analytics szolgáltatást használja. A vállalatunk weboldalának használatára vonatkozó információk a Google szervereire kerülnek, ahol megtörténik kiértékelésük, majd vállalatunk ezeket kizárólag olyan összesített adatok formájában kapja vissza, amelyek az általános weboldal-használat trendjeit jelzik.

Ön jogosult tiltakozni felhasználói adatai rögzítése, valamint az efféle álnevesített felhasználói profilok létrehozása ellen (Opt-out).

HELYMEGHATÁROZÁS

Google-Analytics

Ez a weboldal a Google Analytics-t, a Google Inc. („Google“) webes elemzési szolgáltatását használja. A Google Analytics ún. „sütiket“ használ, olyan szövegfájlokat, amelyek az Ön számítógépén tárolódnak és lehetővé teszik a weboldal Ön általi használatának elemzését. A süti által létrehozott, a jelen weboldal Ön általi használatára vonatkozó információk (beleértve az IP-címet) a Google USA-ban található egyik szerverére kerülnek és ott tárolódnak. A Google ezeket az információkat arra a célra fogja felhasználni, hogy a weboldal Ön általi használatát kiértékelje, a weboldalak üzemeltetői számára beszámolókat állítson össze a weboldalon történő aktivitásokról, valamint hogy a weboldal használatához és az Internet használatához kapcsolódó további szolgáltatásokat nyújtson. Ezeket az információkat adott esetben a Google továbbítani fogja harmadik feleknek, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy amennyiben ezeket az adatokat a Google megbízásából harmadik felek dolgozzák fel. A Google semmi esetre sem fogja összekapcsolni az Ön IP-címét a Google egyéb adataival. Önnek lehetősége van a sütik telepítésének megfelelő böngésző-beállítással történő megakadályozására; felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem fogja tudni teljes mértékben használni az adott weboldal összes funkcióját. Ennek a weboldalnak a használatával Ön hozzájárulását adja az Önről gyűjtött adatok fent leírt módon és fent megnevezett célból történő Google általi kezeléséhez.

A teljes IP-címes elemző eszközök használatával kapcsolatos vitára való figyelemmel szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy ez a weboldal „_anonymizeIp()“ bővítménnyel Google Analytics-t használ, ezért az IP-címek további feldolgozása csak rövidített formában történik, ezzel kizárva a személyekre való közvetlen következtethetőség lehetőségét.  A Google által rendelkezésre bocsátott deaktiváló bővítmény (Add-on) telepítésével a jövőre nézve bármikor ellent mondhat az információk Google általi gyűjtésének és felhasználásának. (Böngésző bővítmény (Add-on) a Google Analytics deaktiválásához).

Sütik

A látogatóknak és a felhasználóknak a weboldalon rendelkezésre bocsátott szolgáltatások javítása érdekében az IHLE sütiket alkalmaz, amelyek az Ön felhasználói magatartására vonatkozó információkat rögzítik. A sütik olyan fájlok, amelyeket az internetes böngésző egy webhely felkeresése esetében az Ön merevlemezén tárol. A sütik segítségével Ön bizonyos körülmények között személyesen azonosítható közvetlenül (például egy e-mail címmel) vagy közvetve (például egy süti egyszeri azonosító kódjával, egy IP-címmel vagy egy eszköz azonosító kódjával). A tárolt adatok tartalmazhatják az Ön által meglátogatott oldalakat, látogatása napját és időpontját és egyéb helymeghatározási információkat.

Lehetősége van böngészőjét úgy konfigurálni, hogy üzenetet kapjon, ha az oldal sütiket használ, így lehetősége nyílik arra, hogy azokat elfogadja. A böngészőjét úgy is konfigurálhatja, hogy a sütik deaktiválódjanak.

További információkat a sütikről szóló irányelvben találhat.

Műszaki sütik
Az Ön sütibeállításai
Azt a választékot, amelyeket Ön a sütikre vonatkozó beállításokban meghatároz, szintén egy sütiben mentik el.

Név: nb_cookie_settings
Elhelyezte: A sütikre vonatkozó beállítások mentése
Cél: A sütikre vonatkozó beállítások elmentése
Időtartam: 1 év

Az Ön által kiválasztott nyelv
Név: language_selector
Elhelyezte: Az oldal lehívása
Cél: A kiválasztott nyelv elmentése
Időtartam: 1 év

Google reCAPTCHA
A Google reCAPTCHA a visszaélésekkel szemben védi a kapcsolatfelvételi űrlapokat. Ezen sütikhez való hozzájárulás nélkül a weboldalunkon nem lehet űrlapot elküldeni.

Név: NID
Elhelyezte: A Google Re-Captcha Images lehívása
Cél: A kép tiszta megjelenítése
Időtartam: 1 év

Google Analytics
A Google Analytics névtelen statisztikai célokra gyűjti az oldalmegtekintéseket. Az Ön IP-címét a továbbítás előtt névtelenített formára alakítják át.

Név: _ga
Elhelyezte: Az oldal lehívása aktív helymeghatározás mellett
Cél: A felhasználók és domain-ek megkülönböztetése
Időtartam: 2 év

Név: _gid
Elhelyezte: Az oldal lehívása aktív helymeghatározás mellett
Cél: A felhasználók megkülönböztetése
Időtartam: 24 óra

Név: _gat_UA_#######
Elhelyezte: Az oldal lehívása aktív helymeghatározás mellett
Cél: A Request Google felé való lelassításához az adatok pontos átvitele érdekében
Időtartam: 10 perc

Személyes adatok nemzetközi transzfere

IHLE egy nemzetközi szinten tevékenységet folytató vállalat. IHLE az Ön személyes adatait a Michelin-konszernen belül az Európai Unióban továbbíthatja adatbankjai egyikébe vagy saját országán kívüli külső partnereinek.

Mivel az adatvédelem mértéke világszerte változó, személyes adatait nem továbbítjuk a Michelin-csoport Európai Unión kívüli, csoporton belüli vállalatainak vagy harmadik vállalkozásoknak, kivéve ha ezek a vállalatok azonos vagy hasonló szinten gondoskodnak a személyes adatok védelméről. A Michelin-csoporton belüli továbbításhoz a konszern a személyes adatok Európai Unión (EU) vagy Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli országokba történő továbbítására vonatkozóan belső irányelveket alkalmaz. A BCRs-re („Binding Corporate Rules“) történő kattintással megtekintheti ezeknek az előírásoknak a részleteit.

A Michelin-konszernen kívüli beszállítóknak történő adattovábbítást olyan szerződések szabályozzák, amelyek tartalmazzák az Európai Bizottság általános szerződési feltételeit, ezzel a hazájukhoz hasonló védelmi szintet garantálva.

Interaktív szolgáltatások

Bizonyos IHLE Internet-oldalak interaktív funkciókat tartalmaznak, többek között csevegést és fórumokat. Amennyiben szeretné, ezeket az interaktív funkciókat egy jelentkezési lap kitöltésével használhatja. Ezen a lapon bizonyos személyes adatokat kell megadnia, többek között nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét. Ezeket a személyes adatokat az interaktív szolgáltatások javítása és az Ön követelményeinek való megfelelés céljából gyűjtjük és dolgozzuk fel.

Az ilyen szolgáltatásokra feliratkozott felhasználók hozzáférhetnek a feliratkozásnál megadott információkhoz és a megadott információkat bármikor helyesbíthetik vagy törölhetik.

Kiskorúak adatai

IHLE Internetes oldalai alapvetően nem szólnak tizennyolc (18) év alatti kiskorúakhoz. A kiskorúak személyes adatait nem gyűjtjük tudatosan, anélkül, hogy nyomatékkal felhívnánk a figyelmet arra, hogy az ilyen adatok továbbítása csak a szülők hozzájárulásával történhet. Ha Ön kiskorú, kérjük, hogy személyes információkat csak a szülei engedélyével adjon meg.

Harmadik fél által működtetett weboldalakhoz vezető linkek

IHLE Internet-oldalai harmadik fél által működtetett weboldalakhoz vezető linkeket tartalmazhatnak. IHLE ezt a linket haladéktalanul törli, amennyiben tudomást szerez arról, hogy a weboldal tartalmai nem állnak összhangban a hatályos jogrenddel. Javasoljuk, hogy ellenőrizze az idegen Internet-oldalak adatvédelmi irányelveit, mielőtt azokat használja vagy azokon személyes adatokat bocsát rendelkezésre.

Márka- és szerzői jogi nyilatkozat

További információkat a használati feltételekben találhat.

Módosítások

Ezt az adatvédelmi irányelvet 2018.05.18-án aktualizáltuk. Minden módosítást ezen az oldalon fogunk közzétenni. Hatályuk közzétételük időpontjában áll be. Kérjük, rendszeresen vizsgálja meg ezen az oldalon, hogy történtek-e módosítások.

Felelős szerv és kapcsolat

Vannak adatvédelemmel kapcsolatos kérdései?

Akkor jelentkezzen a felelős szerv adatvédelmi tisztviselőjénél:

 

IHLE tires GmbH

z. Hd. des Datenschutzbeauftragten

Heinkelstr. 13

76461 Muggensturm

 

Szerkesztés napja: 2018. május 18.