Právne pokyny

1. Autorské práva a iné práva

Ak nie je uvedené inak, sú všetky obchodné značky uvedené na internetových stránkach spoločnosti IHLE tires GmbH a jej dcérskych spoločností so sídlom v Nemecku  - ďalej len „IHLE“ - ako aj všetky logá a emblémy zákonom chránenými obchodnými známkami príslušného výrobcu alebo jeho dcérskych spoločností. Žiadne z informácií na týchto webových stránkach nie je možné chápať ako poskytnutie licencií alebo značiek. Na to je potrebný výslovný písomný súhlas od príslušného výrobcu. Neoprávnené použitie týchto značiek je zakázané.

Všetky texty, obrázky, grafiky, animácie, videá, hudba, zvuky a ďalšie materiály na týchto webových stránkach podliehajú autorskému právu a iným zákonom o ochrane duševného vlastníctva a treba ich v každom prípade chrániť ako celok aj po častiach podľa autorského práva/práva o ochrannej známke. Tieto nesmú byť na obchodné účely ani kopírované, ani zmenené alebo použité na iných webových stránkach.

2. Informácie o výrobku
 
Informácie na týchto webových stránkach sú nezáväzné a sú poskytované len na informačné účely. Pri zdôvodňovaní a dodržiavaní povinností, ako aj pri ručení spoločnosti IHLE za výrobky alebo služby sú rozhodujúce výhradne príslušné zmluvné dohody, ktoré ste uzavreli, vrátane Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti IHLE v ich aktuálne platnej verzii. Na základe informácií obsiahnutých na tejto internetovej stránke nemôže vzniknúť žiadny zmluvný vzťah.

Internetové stránky spoločnosti IHLE neobsahujú žiadne záruky alebo informácie o kvalite produktov a služieb. Informácie na týchto internetových stránkach, ako aj popísané produkty a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia prostredníctvom spoločnosti IHLE zmenené alebo aktualizované.

3. Očakávania spoločnosti
 
Informácie alebo vyhlásenia o očakávaniach spoločnosti obsiahnuté na týchto internetových stránkach reprodukujú názory spoločnosti IHLE ohľadom budúcich udalostí a budúceho vývoja a podliehajú rizikám a neistotám. Mnoho faktorov môže spôsobiť, že skutočné výsledky sa budú – za istých okolností podstatne – odlišovať od tu vyjadrených odhadov. K takýmto faktorom patria popri zmenách všeobecných ekonomických a obchodných rámcových podmienok aj zmeny výmenných kurzov a výšky úrokových sadzieb, zavedenie konkurenčných produktov, nedostatočné prijatie nových produktov a služieb a zmeny v podnikovej stratégii. Spoločnosť IHLE nie je povinná na týchto internetových stránkach aktualizovať informácie o očakávaniach spoločnosti.

4. Vylúčenie zodpovednosti

Spoločnosť IHLE nepreberá žiadnu zodpovednosť v súvislosti s jej internetovými stránkami, a to napriek ich starostlivej kontrole. Vylúčenie zodpovednosti sa vzťahuje najmä na akékoľvek priame alebo nepriame škody, ktoré vzniknú v dôsledku vášho prístupu alebo používania internetových stránok alebo v dôsledku obsahov externých odkazov, aj v dôsledku infikovania počítačovým vírusom. Za obsah prepojených stránok na základe odkazov sú zodpovední výlučne prevádzkovatelia príslušných stránok.

5.  Prístup k webovej stránke

Spoločnosť IHLE sa usiluje o zachovanie prístupu k webovej stránke, ale nie je v žiadnom prípade povinná toto zabezpečiť. Musíme vás upozorniť na to, že prístup k webovej stránke môže byť prerušený z dôvodov údržby, aktualizácie alebo z technických dôvodov. Spoločnosť IHLE nenesie zodpovednosť za takéto prerušenie alebo následky, ktoré môžu pre používateľov internetu z toho vyplynúť.